Τα στοιχεία των χρηστών και των συναλλαγών των χρηστών της ιστοσελίδας ή/και των συναλλασσομένων θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές με τις ιστοσελίδες ή/και σε τυχόν παραγγελίες ή/και αμφίδρομη επικοινωνία. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, θα ενημερώνονται από την Laserskin Solutions και δηλώνουν δια της χρήσης της ιστοσελίδας ότι συναινούν και αποδέχονται την τυχόν επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής ή/και επικοινωνίας, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε υπαλλήλους της Laserskin Solutions στα πλαίσια της διεκπεραίωσης συναλλαγής, ανταλλαγής πληροφοριών, αποστολή εγγράφων ενημερωτικού χαρακτήρα, συμμετοχή σε συνέδρια ή/και διοργάνωση σεμιναρίων ή/και τυχόν κατάρτισης σύμβασης. Σε περίπτωση με τον παρόν γνωστοποιείται το δικαίωμα του εκάστοτε χρήστη, να κάνει χρήση του δικαιώματος πρόσβασης στα στοιχεία του αλλά και του δικαιώματος εναντίωσης του άρθρου 12 και 13 του Ν. 2472/1997.

Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Laserskin Solutions έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλασσομένων και των συναλλαγών και μόνο εφόσον καθίσταται τούτο αναγκαίο στα πλαίσια εκπλήρωσης υποχρέωσης ή/και συναλλαγής. Η Laserskin Solutions. δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των χρηστών για την πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους ή/και και εάν τούτο απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών, εκτέλεση παραγγελιών, συμμετοχή σε συνέδρια ή/και σεμινάρια ή αυτό επιβάλλεται από τυχόν δικαστική απόφαση ή παραγγελία δικαστικής ή/και εισαγγελικής αρχής ή/και απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στην ιστοσελίδα της Laserskin Solutions χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την ίδια την Εταιρεία. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της συνεργασίας, προώθησης ή/και πώλησης θα τηρούνται από την Laserskin Solutions και o χρήστης ή/και πελάτης μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί ακολουθώντας όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία.